Starozákonní texty

Předlohou tohoto překladu mi byl týž hebrejský (v některých knihách zčásti amorejský) tzv. ,,masóretský[1]“ text, podle něhož je vypracována valná většina známých mi jiných překladů novější doby, text sestavený židovskými učenci z dochovaných rukopisů v 9. století našeho letopočtu; a jelikož v hebrejském písmu není zvláštních znaků pro samohlásky, (jen souhláska ,,j“ (zvaná v abecedě ,,jód“) někde značí i dlouhé ,,í“, a souhlásku ,,v“ (,,váu“) někde lze čísti jako ,,ú“ (n. v dvojhlásce ,,u“, jako např. právě ve ,,váu“ zde shora) n. ,,ó“,) a hebrejština od babylonského zajetí přestala býti živou řečí, (srov. Nech. 8: 8, pozn. 355,) zajistili správnou výslovnost vypracováním značek pro samohlásky (tečky n. dvojtečky a trojtečky a malé čárky n. jiné drobné značky pod a nad znaky souhlásek). Také zavedli přízvučná znaménka, jichž význam odpovídá významu rozdělovacích znamének (tj. teček, čárek, dvojteček, středníků atd.) v našem nynějším písmě ve větách, kde udávají vzájemné vztahy jednotlivých jejich částí.

Kde pak měli tito učenci (zvaní též ,,masórety1”) podezření, že některé psané slovo je zatíženo chybou zaviněnou opisovačem, takže by na jeho místě mělo býti uvedeno jiné, nedovolili si souhláskovou skladbu dotčeného výrazu měniti, nýbrž zavedli v něm samohlásky výrazu, o němž předpokládali, že by na onom místě měl státi, jejž pak v poznámce pod čarou uvedli. Výraz podle jejich soudu chybný pak označili aramejským slovem ,,kethív”, tj. ,,psané”, výraz pod čarou pak nazvali ,,keré”, jež v témž jazyce značí ,,čtené”. V překladu jsem v po-známkách použil výrazů ,,psaný text” a ,,čtený text”; pokud ,,psaný text” dával jasný smysl, dal jsem mu v překladu přednost, ,,čtený text” pak jsem v textu pře-kladu uvedl tam, kde ,,psaný text” v dané souvislosti smyslu nedával anebo kde jeho skutečné znění nebylo možno odhadnouti, protože se samohlásky ,,čteného textu” k němu nikterak nehodily.


[1] Hebr. ,,massóráh” n. ,,massóreth” značí ,,odkaz” n. ,,podání”, ,,tradici”.